Od 1. května 2013 nabývá účinnosti novela zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě, která má podstatný dopad na taxislužbu a hlavně na smluvní přepravu osob.

Jaké vozidlo lze použít?

Podle nového zákona smí dopravce provozovat taxislužbu pouze vozidlem:

 1. které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby („vozidlo taxislužby“), nebo
 2. které poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy(„vozidlo cestujícího“).

Evidence vozidel taxislužby

Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud:

 • jde o vozidlo kategorie L nebo M1
 • dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel
 • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce

V žádosti dopravce uvede:

 • státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla
 • typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván,
 • případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4.

Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny.

Kdo smí vykonávat práci řidiče vozu taxi?

Práci řidiče taxislužby smí vykonávat pouze osoba v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, dopravce sám nebo jeho manžel/registrovaný partner, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

Vybavení vozidla taxislužby?

Vozidlo taxislužby musí být vybaveno měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu (Zákon č. 505/1990 Sb. a  Zákon č. 22/1997 Sb.),  jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna („taxametr“).

Zobrazované údaje z taxametru musí být čitelné a viditelné z místa přepravovaných osob.

Vozidlo taxislužby musí být vybaveno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle.

Povinnosti řidiče vozidla taxislužby?

Řidič musí ihned po ukončení přepravy pořídit záznam o přepravě jako výstup z tiskárny taxametru a vydat doklad o zaplacení jízdného, pokud jej o něj cestující požádá.

Restrikce smluvní přepravy

Pokud bude jízda probíhat na základě předchozí písemné smlouvy, musí být vozidlo těmito smlouvami (nebo kopiemi) vybaveno. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy.

Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.

Přestupky

Za přestupek podle odstavce 2 písm. b), d) a e) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, tj:

 • v rozporu s § 21c odst. 6 neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti,
 • v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá průkaz řidiče taxislužby,
 • při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby způsobem stanoveným v § 21d odst. 3,

a za přestupek podle odstavce 1 a podle odstavce 2 písm. a), c) a f) až k) pokutu do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let, tj:

 • uzavře smlouvu v rozporu s § 21 odst. 4,
 • vykonává práci řidiče taxislužby vozidlem, které nesplňuje požadavky § 21d odst. 1,
 • v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) neobsluhuje řádně taxametr nebo nezajistí zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
 • v rozporu s § 21d odst. 4 písm. b) nepořídí ihned po ukončení přepravy jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti,
 • v rozporu s § 21d odst. 4 písm. c) nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti,
 • v dokladu o zaplacení jízdného vydaném podle § 21d odst. 4 písm. c) uvede nepravdivé údaje,
 • v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo taxislužby označené svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby,
 • v rozporu s § 21d odst. 6 užije vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.

Přechodná ustanovení

Práci řidiče taxislužby smí vykonávat i osoba s průkazem řidiče do:

 • do 1.11.2013 (pro průkazy řidiče taxislužby vydané do 31. srpna 2010)
 • do 1.5.2014 (pro průkazy řidiče taxislužby vydané od 31. srpna 2010)

Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nesplňuje podmínky pro zápis do evidence vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřadí dopravní úřad do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z evidence.

Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Dopravce, pro nějž je vozidlo taxislužby zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, je povinen nejpozději do 31. prosince 2013 písemně oznámit dopravnímu úřadu typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, kterým je vozidlo taxislužby vybaveno, nebo písemně oznámit, že vozidlo taxislužby taxametrem vybaveno nebude, bude-li jím provozována taxislužba výhradně podle § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní, dopravní úřad vyřadí vozidlo taxislužby
z evidence vozidel taxislužby.

Použitá literatura

Zákon 102/2013 Sb. ze dne 21. března 2013, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony